Жүктеу: Жалпы ережелер

Жүктеу: Приложение 1

Жүктеу: Приложение 3

 


Жеке және заңды тұлғалардың қатысу шарттары
2015 жылдың 04 желтоқсанындағы № 434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
 
4-бап. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаттары
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру:
1) мемлекеттік сатып алу үшін пайдаланылатын ақшаны оңтайлы және
тиімді жұмсау;
2) осы Заңда көзделгеннен басқа жағдайларда, әлеуетті өнш
берушілерге мемлекеттік сатып алуды өткізу рәсіміне қатысу үшін тең
мүмкіндіктер беру;
3)  әлеуетті өнім берушілер арасындағы адал бәсекелестік;
4) мемлекеттік сатып алу процессінің ашықтығы мен айқындығы;
5) отандық тауар өндірушілерге, сондай-ақ жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді отандық         берушілерғе  Қазақстан      Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға қайшы келмейтін шамада қолдау көрсету;
6) мемлекеттік сатып алуға қатысушылардың жауапкершілігі;
7) сыбайлас жемқорлық көріністеріне жол бермеу;
8) инновациялық және жоғары технологиялық тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаттарына негізделеді.
  
6-бап. Мемлекеттік сатып алуға қатысуға байланысты шектеулер
 1. Әлеуетті өнім беруші, егер:
1). осы әлеуетті өнім берушінің бірінші басшыларының және (немесе) осы әлеуетті өнім берушінің уәкілетті өкілінің жақын туыстары, жұбайы (зайыбы) немесе жекжаттары өнім берушіні таңдау туралы шешім қабылдау құқығына ие болса не өткізілетін мемлекеттік сатып алуда тапсырыс берушінің немесе мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының өкілі болып табылса;
2). әлеуетті өнім беруші және (немесе) оның жұмыскері тапсырыс берушіге   не   мемлекеттік   сатып   алуды   ұйымдастырушыға   өткізілетін мемлекеттік сатып алуды дайындау бойынша сараптамалық, консультациялық және (немесе) өзге де қызметтер көрсетсе, техникалық-экономикалық негіздемені эзірлеушшің жобалау (жобалау-сметалық) құжаттаманы әзірлеу жөніндегі мемлекеттік сатып алуға қатысуын қоспағанда, өткізілетін мемлекеттік сатып алудың нысанасы болып табылатын объектінің құрылысына арналған техникалық-экономикалық негіздемені және (немесе) жобалау (жобалау-сметалық) құжаттаманы әзірлеуге бас жобалаушы не қосалқы жобалаушы ретінде қатысса, өткізілетін мемлекеттік сатып алуға қатысуға кұқылы емес.
Бұл талап халықаралық құрылыс стандарттарына сәйкес іске асырылатын жобаларға қолданылмайды;
3). мемлекеттік сатып алуға қатысуға үміткер әлеуетті өнім берушінің басшысы мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміндегі занды тұлғаларды басқаруға, құруға, олардың жарғылық капиталына қатысуға байланысты болса;
4). мемлекеттік сатып алуға қатысуға үміткер әлеуетті өнім берушінің басшысы мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізілген, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке түлға болса;
5). мемлекеттік сатып алуға қатысуға үміткер, кәсіпкерлік қызметгі жүзеғе асыратын жеке түлға болып табылатын әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енпзілген әлеуетті өнім берушінің басшысы болса;
6). әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алуға жосықсыз
қатысушылардың тізілімінде тұрса;
7). әлеуетті өнім берушінің және (немесе) ол тартатын қосалқы мердігердің (бірлесіп орындаушының) баланстық құны тиісті непзп қаражат қүнының он пайызынан асатын мүлкіне тыйым салынса;
8). әлеуетті өнім берушінің және (немесе) ол тартатын қосалқы мердігердің (бірлесіп орындаушының) атқарушылық құжаттар бойынша орындалмаған міндеттемелері болса және атқарушылық қүжаттардың орындалуын қамтамасыз ету саласында мемлекеттік саясатты іске асыруды жэне мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын уэкілетті орган оларды Борышкерлердің бірыңғай тізіліміне енгізсе;
9). әлеуетті өнім берушінің және (немесе) ол тартатын қосалқы мердігердің (бірлесіп орындаушының) қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасына не Қазақстан Республикасының бейрезиденті - элеуетті өнім беруші мемлекеттің заңнамасына сәйкес тоқтатыла тұрса;
10). әлеуетті өнім беруші және (немесе) ол тартатын қосалқы мердігер (бірлескен орындаушы) жэне (немесе) олардың басшысы, құрылтайшылары (акционерлері) терроризм мен экстремизмді қаржыландырумен байланысты үйымдар мен түлғалар тізбесіне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен енгізілсе, өткізілетін мемлекеттік сатып алуға қатысуға құқылы емес.
2. Әлеуетті өнім беруші мен әлеуетті өнш берушінің үлестес тұлғасының бір конкурс (аукцион) лотына қатысуға құқығы жоқ.
3. Мемлекетгік сатып алу соның мүдделерінде жүзеге асырылатын тапсырыс берушінің осындай сатып алуға әлеуетті өнім беруші ретінде қатысуға құқығы жоқ.
4. Осы баптың 1 және 2-тармақтарының талаптарын бұзушылықтарды тапсырыс беруші, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы, уэкілетті орган не мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың кез келген сатысында анықтай алады.
5. Уәкілетті орган не мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау
органы осы баптың 1 жэне 2-тармақтарының талаптарын бұзушылық
фактілері анықталған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей бұл
жөнінде:
1). егер осындай факт мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалганнан кейін анықталған болса, тапсырыс берушіні;
2). егер осындай факт мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін анықталган болса, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыны, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушыны жазбаша хабардар етеді.
Бұл ретте осы фактіні растайтын құжаттардың көшірмелері хабарламаға қоса берілуге тиіс.